Handbok

Klubbens stadgar finns tillgängliga för medlemmar via inloggning och Mitt Konto

 

HANDBOK

 

Vision 

Vår övergripande vision är att vara en klubb med stor bredd och ge möjlighet för en elitverksamhet som kan nå resultat internationellt.

– Klubben skall ta ansvar som en samhällsbyggande part i Trelleborg

- Genom samarbeten och byggande av relationer med företag, föreningar, kommun och skolor lär vi samt utvecklar vi oss samtidigt som vi sprider vi information om föreningen.

- Vi skall jobba långsiktigt för att positionera klubben som ett självklart val för barn i Trelleborg med omnejd när de väljer fritidsaktiviteter.

- För våra åkare skall klubbens kultur upplevas som öppen, tillgänglig, positiv, inkluderande och ansvarstagande.

- Såväl åkare som föräldrar och övriga medlemmar skall känna en stolthet att tillhöra Trekk.

- Såväl styrelse och tränare som varje enskild medlem skall se till att kulturen levs och sprids i klubben. 

 

Verksamhetsidé 
Trelleborgs Konståkningsklubb, TreKK, är en förening som välkomnar alla som vill åka skridskor, oavsett ålder eller kunnande. Klubbens alla medlemmar är lika viktiga och har lika stort värde. Varje individ ska erbjudas möjlighet till utveckling i sin egen takt av sina färdigheter inom skridskoåkning/konståkning. Klubben bedriver en ideell idrottsverksamhet. Klubben blir så bra som åkarna, tränarna, föräldrarna och dess medlemmar gör den, vilket betyder att ju fler som aktivt engagerar sig och delar med sig, ju starkare och bättre blir vi. Styrelsen har det yttersta ansvaret i verksamhetens alla delar och arbetar tillsammans med tränarna med schema, grupper, test och tävling. Dialog, samarbete och andra kontakter inom föreningen ska ske med respekt för varandra och i en positiv ton som främjar en ömsesidig kommunikation. Detta gäller även vid externa kontakter, med andra klubbar och aktörer runt sporten. Lek, träning, tävling och uppvisning är inarbetade moment med återkommande traditionella inslag, samtidigt som det finns en öppenhet för nya idéer, vilket gör möjligt för klubben att främja fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling för dess medlemmar.  Klubben är en del av TIA (Trelleborgs Idrottsallians) som är en ideell förening bestående av styrelserepresentanter fr sju olika föreningar i Trelleborg. Samarbete i form av olika aktiviteter med syfte att få fler barn att idrotta och även underlätta för idrottsutövande i flera klubbar.

 

Målgrupp 
TreKK riktar sig i första hand till målgruppen barn och ungdomar men erbjuder även träning för vuxna. Vetskapen om att en meningsfull och innehållsrik fritid gynnar en positiv utveckling hos unga, önskar klubben ta ansvar för att erbjuda dess medlemmar gemenskap och delaktighet i föreningslivet på olika sätt där vi kan mötas. Vi delar in vår idrott efter ålder, ambition och målsättning.  Barnidrotten:  Denna ska ge barnet en god grund att bygga vidare på sin karriär inom konståkningen. Träningen bedrivs på ett lekfullt sätt där uppvisning och tävling introduceras utifrån individuell utveckling.  Junior- och senioridrott:  Här skiljer vi på bredd och elitidrott. Inom elitidrott är hög ambition, prestation och resultat vägledande. Bredden bygger på hälsa och välbefinnande där tävling och uppvisning sporrar och motiverar i träningen. 

Vuxenidrott: Att kunna utveckla färdigheter som vuxen samtidigt som det blir en motionsform och ett sätt att idrotta i gemenskap med sitt barn och med andra vuxna. I föreningen ska bredd och elit samverka på ett sätt så att det bidrar till inspiration, utveckling och livskraft.

 

Målsättning 
TreKK är en klubb som satsar på både bredd och elit. Alla får möjlighet att utvecklas på sin nivå och i den takt man själv önskar. Vår målsättning är att alla, oavsett nivå, ska kunna stanna i föreningen och träna och tävla utifrån sin ambition under hela sin aktiva karriär. Efter den aktiva karriären är vår ambition att många fortsätter som tränare, domare eller ledamot i vår förening, varför vi erbjuder olika utbildningar inom Svenska Konståkningsförbundets utbildningsplan.

 

Värdegrund 
TreKKs värdegrund utgår från samma hörnstenar som övriga idrottsrörelsen. Vår förenings verksamhet ska genomsyras av: 

Glädje och gemenskap: Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna må bra och prestera mera i vår förening 
Allas rätt att vara med: Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. 
Alla som vill: Oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, ålder, kön samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår förening. 

 

 

Personlig utveckling 
I TreKK får varje medlem möjlighet att utöva sporten som aktiv, tränare, domare, styrelseledamot och funktionär på den nivå man önskar och har förutsättningar för. 

 

Rent spel 
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för träning och tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. TreKK ska verka mot fusk, doping, mot mobbning, trakasserier, kränkningar, hot och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

 

Schema och grupper 
Föreningen bedriver gruppverksamhet och erbjuder i begränsad utsträckning och som ett komplement även privatlektioner på alla nivåer. Tränarna till tävlingsåkarna tar tillsammans med tränaransvarig fram schema och grupper till klubbens åkare som nått tävlingsnivå. Klubbens tränaransvarig skapar utifrån webanmälan för nybörjare samt tränarnas information om skridskoskoleåkarna grupper och schema till skridskoskolan. Tränarna för tävlingsåkarna gör grupper och schema utifrån åkarnas nivå och görs individuellt för varje åkare utan att jämföra åkarna i gruppen med varandra. Klubben strävar efter hög kvalitét på träningen genom att ha många mindre grupper som även överlappar varandra ibland. Tränaransvarig (styrelsen) ser till att schema och grupper blir genomförbart utifrån ekonomiska kriterier, befintlig istid, antalet åkare på isen och lämpligt mini- och maxantal åkare per grupp, satsning på både bredd och elit, klubbkänsla och vikten av social samhörighet. 


Träningsupplägg 
Grupperna i klubben har neutrala namn för att undvika gradering. Varje grupp har en ansvarig tränare. Alla åkare tränar på den istid som är schemalagd för åkarens grupp. Vid förhinder att delta i viss träning, meddelas ansvarig tränare. Vid förhinder att träna en viss tid för hela terminen pga skolschema eller arbete kan ev. annan tid erbjudas. Lovträning erbjuds alla tävlingsgrupper samt skridskoskola i mån av plats.

 

Skridskoskolan

Nybörjargrupp (NB): Nyanmälda åkare för terminen. Tränar 1-2ggr/v på is.  Färggrupper: Olika grupper skapas från termin till termin utifrån ålder, Leomärken och träningsmängd. 1-3ggr/v på is erbjuds. 

Barn och vuxengrupp: Barn och vuxna tränar tillsammans med lekfulla övningar med syfte att under tränarledd lektion skapa trygghet och struktur så att barnen så småningom kan gå in i färggrupperna. Tränar 1ggr/v på is

Vuxengrupp: Vuxna som vill lära sig konståkningens grunder. 1ggr/v 

 

Tävlingsgrupper 
Alla tävlingsgrupper erbjuds morgonträning utöver gruppens träning. Tävlingsgrupperna följer aktuell tävlingsgruppering för att åkarna ska kunna skapa en gemenskap som de har nytta av även vid tävling. Åkare som är mer inriktade på show och uppvisning erbjuds träning tillsammans

 

Tävling 
Klubben deltar i tävlingar på alla nivåer. Tävlingsplanering tas fram varje termin av berörda tränare och styrelse. Alla åkare som uppfyller kraven för tävling kallas till tävling via mail. Åkaren väljer sedan tillsammans med föräldern att tacka ja eller nej till tävlingen. 

 

Uppvisning 
TreKK har varje julavslutning arrangemanget Tomteskuttet där skridskoskola, hobbyåkare, tävlingsåkare och föräldrar möts. Vidare arrangeras is-show med ca ett års mellanrum. Till detta evenemang bjuds förskolor, skolor och allmänhet in om möjlighet finns. Klubben gör även uppträde vid arrangemang som Isdisco samt på Stortorget då ”Is-ormen” är på plats. 

 

Lägerverksamhet 
Vid skollov arrangerar TreKK extraträning. För och eftersäsongsträning anordnas i den mån istid är tillgänglig. I augusti har klubben läger under 2 veckor där alla klubbens åkare bjuds in. Tävlingsåkare uppmuntras åka på läger och klubbens styrelse och tränare kan rekommendera lämpliga sådana.

 

Trelleborg
2023-07-22